Ako na vrátenie alebo reklamáciu tovaru

VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU


Topánky aj oblečenie musia sadnúť ako uliate, to je jasné! Bez toho to nejde, kompromisy v tejto oblasti nie sú vítané, mali by ste sa cítiť pohodlne.

Pri nákupe cez e-shop môžete nepoškodený, nenosený, originálne zabalený tovar s visačkami do 14 dní bez udania dôvodu vrátiť alebo vymeniť. 

Z logistických dôvodov preferujeme vrátenie objednávky cez Zásielkovňu (inštrukcie "ako na to" Vám pošleme emailom) alebo osobne v našom bratislavskom showroome - obe tieto možnosti sú ZDARMA. Ale ak Vám tento spôsob nevyhovuje, tak sa s Vami individuálne dohodneme na alternatívnom postupe. Prosíme, aby ste nás vždy vopred emailom alebo telefonicky informovali, že sa nám chystáte tovar poslať späť, aby sme vedeli, že máme zásielku očakávať. Vopred moc ďakujeme :-) 

PROSBA: V súčasnej nie úplne ľahkej dobe nám veľmi pomôže, ak by Vám miesto vrátenia peňazí vyhovovala výmena za inú veľkosť alebo iný model, prípadne vystavenie kreditu platného 1 rok na nákup akéhokoľvek iného tovaru. Túto možnosť môžete označiť priamo vo formulári pre vrátenie tovaru.

FORMULÁR: Tu si môžete stiahnuť formulár na vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) v PDF (pre vytlačenie) alebo v editovateľnom dokumente (pre elektronické vyplnenie). Vyplnený formulár nám, prosím, pošlite emailom alebo v balíčku s vráteným tovarom.   

 

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Mrzí nás, ak niektorý z Vami zakúpených etických kúskov štrajkuje. Ale niečo s tým urobíme! Na všetky naše etické kúsky je záruka 2 roky. 

Prosíme, aby ste nás vždy vopred emailom alebo telefonicky informovali, že sa nám chystáte tovar poslať späť, aby sme vedeli, že máme zásielku očakávať. 

Cez službu Zásielkovňa môžete tovar poslať zadarmo - inštrukcie ako na to Vám pošleme spolu s reklamačným formulárom. Vyplnený formulár nám, prosím, pošlite emailom alebo v balíčku s vráteným tovarom.   

Z logistických dôvodov preferujeme poslanie balíku cez Zásielkovňu alebo osobné doručenie do obchodu v Bratislave (obe tieto možnosti sú zdarma). Ale ak Vám tento spôsob nevyhovuje, tak sa s Vami individuálne dohodneme na alternatívnom postupe. Vopred moc ďakujeme :-)

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „obchodné podmienky“) sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli alebo má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe súvisiacej reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia.

 

 1. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru vytkol oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

 

 1. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

 

 1. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

 

 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 

 1. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

 1. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to formou reklamačného formulára. Zároveň zašle tovar doporučene na adresu ETIKBUTIK s.r.o.; Námestie SNP 478/19; 811 01; Bratislava; alebo prostredníctvom Zásielkovne. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie priloženým dokladom o kúpe).

 

 1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

 1. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 

 1. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

 

 1. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

 

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom.

 

 1. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

 

 1. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

 

 1. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz