Pravidlá súťaží

Usporiadateľ a organizátor súťaže: Usporiadateľ a organizátor súťaže: ETIKBUTIK s.r.o., IČ: 53 219 465, DIČ: SK2121315867 so sídlom: Panská dolina 1011/66, Nitra 949 01 zapísaný v obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 52072/N

Doba a miesto trvania súťaže: Súťaž prebieha vždy na instagramových stránkach https://www.instagram.com/etikbutik.sk/ alebo na facebookových stránkach https://www.facebook.com/etikbutik.sk, a to v dobe uvedenej usporiadateľom vždy pri vyhlásení každej súťaže. Presná doba trvania súťaže je vždy vymedzená v jej vyhlásení.


Komu je súťaž určená: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti INSTAGRAM (www.instagram.com) alebo FACEBOOK (facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj INSTAGRAM účet alebo FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „Súťažiaci“): Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi či organizátorovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priame. Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb usporiadateľa.


Priebeh a princípy súťaží: Súťaže prebiehajú na instagramovej stránke https://www.instagram.com/etikbutik.sk/ alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/etikbutik.sk. Súťažiaci sa zapoja do súťaže o výhru tak, že budú v rámci jedného súťažného kola reagovať na súťažný instagramový príspevok podľa konkrétneho súťažného zadania zverejneného na začiatku súťažného kola v instagramovom poste usporiadateľa. Podstatou súťaže je pritom spravidla zasielanie správnych odpovedí na súťažné otázky, prípadne originálnych odpovedí podľa zadania usporiadateľa. Zo správnych odpovedí budú náhodne pomocou aplikácie alebo losovania vybraní výhercovia.


Oznámenie a odovzdanie výhier: Pre oznámenie výhier jednotlivým výhercom sú vždy použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi na ich instagramovom alebo facebookovom profile. Výhercovia sú zároveň zverejnení na instagramovej stránke https://www.instagram.com/etikbutik.sk/ alebo facebookovej stránke https://www.facebook.com/etikbutik.sk. Výhry sú pripravené na osobné vyzdvihnutie alebo zasielané prepravnou spoločnosťou na výhercom oznámenú adresu, a to do 30 dní od skončenia súťaže alebo je mu výhra odovzdaná iným spôsobom na základe predchádzajúcej dohody. Ak výherca nereaguje na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej oznámenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie. V prípade, že je výhrou konkrétny produkt z e-shopu usporiadateľa, podlieha tento tovar rovnakej záručnej dobe ako v prípade zakúpenia fyzickou osobou.


Pravidlá súťažných príspevkov: Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné konanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorého správanie či instagramový profil odporuje pravidlám sociálnej siete INSTAGRAM. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti META. Usporiadateľ upozorňuje Súťažiaci, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného aj iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.

Autorské a iné práva: Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi bez časového, teritoriálneho a množstvového obmedzenia na to, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na Internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôľu usporiadateľa a za takéto šírenie už usporiadateľ nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výhradným autorom ním vloženého príspevku alebo že má od autora a všetkých osôb podieľajúcich sa na vytvorení diela súhlas s jeho použitím za podmienok av rozsahu tu uvedenom a že je najmä oprávnený na udelenie tohto súhlasu usporiadateľovi. V prípade ďalšej potreby použitia takého diela usporiadateľom nad rámec vyššie uvedený Súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku usporiadateľa písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela usporiadateľom, pokiaľ s takým použitím bude súhlasiť. Za toto použitie Súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.

Ochrana osobných údajov: Osobné údaje Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výhercu potom emailová adresa, telefónne číslo a adresa pre doručovanie, prípadne ďalšie údaje, uvoľnené v rámci Instagram permission dialógu, budú spracované usporiadateľom súťaže ako správcom a ako spracovateľom, a to na účely účasti Súťažiaceho v súťaži a odovzdanie výhry výhercom súťaže. Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže, respektíve v prípade výhercov, do odovzdania výhry výhercom. Organizátor má ďalej záujem na zaradení výhercov do svojej marketingovej databázy na účely zasielania reklamných oznámení. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa tak budú na tento účel spracovávané aj po ukončení súťaže, a to po dobu 5 rokov od jej ukončenia. Právnym základom pre takéto spracovanie je pritom oprávnený záujem organizátora; subjekt údajov (výherca) je proti takémuto spracovaniu oprávnený vzniesť námietku.Osobné údaje Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výhercu potom emailová adresa, telefónne číslo a adresa pre doručovanie, prípadne ďalšie údaje, uvoľnené v rámci Instagram permission dialógu, budú spracované usporiadateľom súťaže ako správcom a ako spracovateľom, a to na účely účasti Súťažiaceho v súťaži a odovzdanie výhry výhercom súťaže. Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže, respektíve v prípade výhercov, do odovzdania výhry výhercom. Organizátor má ďalej záujem na zaradení výhercov do svojej marketingovej databázy na účely zasielania reklamných oznámení. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa tak budú na tento účel spracovávané aj po ukončení súťaže, a to po dobu 5 rokov od jej ukončenia. Právnym základom pre takéto spracovanie je pritom oprávnený záujem organizátora; subjekt údajov (výherca) je proti takémuto spracovaniu oprávnený vzniesť námietku.

Súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:
1. právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od organizátora môže získať informácie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto osobné údaje prípadne sprístupnené,
2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
3. právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje Súťažiaceho spracovávané nezákonne,
4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov Súťažiaceho,
5. právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
6. právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov Súťažiaceho, prípadne proti profilovaniu,
7. právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ďalšie dôležité podmienky súťaží:
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených Súťažiacim v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel Súťažiacim je usporiadateľ oprávnený neumožniť Súťažiacemu účasť v súťaži, prípadne ho zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie usporiadateľa o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Za kvalitu výhier ručí usporiadateľ súťaže, ktorý taktiež vybavuje prípadné reklamácie. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie INSTAGRAM, doručenie správ či výhier. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných instagramových stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti INSTAGRAM. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti INSTAGRAM. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Instagramu.

Ďakujeme, že podporujete etické a udržateľné značky, súťažíte s nami a prajeme vám veľa šťastia! Váš ETIKBUTIK TEAM

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz